RISK MANAGEMENT

 

In elke fase van het bedrijfsleven / privéleven duiken nieuwe risico's op.

 

    Wat kan er mislopen? Welke ongewenste gebeurtenissen kunnen zich voordoen?

     Waardoor kan er iets mislopen?

     Wat kunnen de gevolgen zijn als het daadwerkelijk misloopt?

     Kunnen we daar iets tegen doen? Willen we daar iets tegen doen? En zo ja, wat kunnen we daartegen doen?
 

                            risico deskundige risk management preventie protectie schade

risico deskundige risk management preventie protectie schade
ONZE DIENSTEN

 

Uw huidige risico’s in kaart brengen en op basis daarvan een advies uitbrengen.  
 

  • Welke risico’s worden er gelopen?

  • Welke preventiemaatregelen zijn zinvol om risico’s te verkleinen of te beperken?
     

Risico’s in het kader van:

     BRAND

     INBRAAK / DIEFSTAL

     WATERSCHADE / STORMSCHADE / BEDRIJFSSCHADE

     AANSPRAKELIJKHEID

     VOERTUIGEN / WAGENPARK
 

 

  risico deskundige risk management preventie protectie schade        

 

inventariseert, analyseert en adviseert over deze risico's.

                   

 

PERSOONLIJK MAATWERK
 

De risicodeskundige neemt úw wensen, uw situatie, als uitgangspunt.
De risico's die u als bedrijf of particulier loopt, worden geïnventariseerd.
Wanneer de risicodeskundige dat helder in kaart gebracht heeft, gaat hij samen met u aan de slag.
Hij adviseert, u bepaalt.

 

 

STAPPENPLAN
 

Wij starten met een risicoanalyse van uw situatie.
Samen met u bekijken wij welke risico´s u loopt en in hoeverre u deze zelf kunt dragen of beter kunt overdragen aan een verzekeraar.
Vervolgens informeren wij u over de oplossingen.

 

 

risico deskundige risk management preventie protectie schade

 

 

GEVAREN ALS MOGELIJKE BRON VAN SCHADE:

BRAND
ROOK 
ROET
WATERSCHADE
GLASBRAAK
VORST
AARDBEVING
HAGEL
SNEEUW- EN IJSDRUK
DROOGTE
ORKAAN
SCHADE DOOR TEMPERATUURSWIJZIGING
STORM
OVERSTROMING
INSTORTING
GRONDVERSCHUIVING
INSTORTING
CORROSIE
ROEST
BLIKSEMINSLAG
IMPACT VAN VOERTUIGEN, VAARTUIGEN,...
GASEXPLOSIE
STOFEXPLOSIE
IMPACT VAN LUCHT- OF RUIMTEVAARTUIGEN
BRANDSTICHTING
ZELFONTBRANDING
THERMISCHE STRALING
GISTING
SCHIMMELVORMING
ONTIJDIG IN WERKING TREDEN VAN AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE
VANDALISME
TERRORISME
MATERIAAL-, CONSTRUCTIE-, MONTAGEFOUTEN OF GEBREKEN
STAKING
OPROER
ONDERBREKING VAN NUTSVOORZIENINGEN
INBRAAK
DIEFSTAL
SLIJTAGE EN PROGRESSIEVE BESCHADIGING
OVERVERHITTING
WATERSLAG
MIDDELPUNTVLIEDENDE KRACHT
OVERSPANNING
KORTSLUITING
ELEKTROSTATISCHE ONTLADING
BOOGVORMING
ONGEDIERTE
MOLECULAIRE VERMOEIDHEID (METAALMOEHEID)
VOCHTIGHEID
OPEISING
OORLOG
TRANSPORTSCHADE
BURGEROORLOG
ONDERBREKING HVAC (Heating - Ventilation - Air Conditioning)

 

GEVAREN ALS MOGELIJKE BRON VAN AANSPRAKELIJKHEID:

BURENHINDER LUCHTVERONTREINIGING WATERVERONTREINIGING
SCHADE AAN DERDEN DOOR LAWAAI, TRILLINGEN,... BODEMVERONTREINIGING BIJ DERDEN ONWETTIGE MEDEDINGING
BEROEPSFOUTEN (VERGISSINGEN, NALATIGHEDEN, ONZORGVULDIGHEID... IN HET KADER VAN EEN INTELLECTUELE DIENSTVERLENING OF DIENSTVERLENENDE PRESTATIE) LEVERING OF IN HET VERKEER BRENGEN VAN GEBREKKIGE PRODUCTEN INBREUK OP CONTRACTUELE VERBINTENISSEN / VERPLICHTINGEN
FABRICAGEFOUTEN SABOTAGE VAN PRODUCTEN BESMETTING VAN PRODUCTEN
INBREUK OP WETTELIJKE BEPALINGEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VERSPREIDING VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS
VERSPREIDING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM  

                                                    

BESCHADIGING

WWW.BESCHADIGING.BE

SCHADELOOSSTELLING

WWW.SCHADELOOSSTELLING.BE

                   

schade